Vivaldi Travel
Négy évszakban utazunk

1065 Budapest, Révay u. 14.
Nyitva: Hétfő/Szerda: 9-18:30 h
Kedd/Csütörtök/Péntek: 9-17 h
Szombat: 9-13 h

Most zárva

Utazási szerződés

Utazási és részvételi feltételek
(letöltés pdf formátumban ITT)

A VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda Kft (1065 Budapest, Révay u. 14. tel: +36 1 3327870, fax: +36 1 3010421, nyilvántartási szám: U-000106/2001. adószám 12627255-2-42), mint utazásszervező, a Ptk. 415-416. §-ával, illetve az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (11. 28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal összhangban meghatározza az utazási iroda és az Utas között az utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben, a www.vivalditravel.hu honlapon közölt általános információk az utazási szerződés részét képezik.

1. Utazási szerződés létrejötte

  1. Az Utas utazását írásban bármely, a VIVALDI TRAVEL-lel útjai értékesítésére szerződést kötött utazási irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, vagy az utazási iroda írásban visszaigazolja és az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget (40 %) (30 napon belüli indulás esetén a teljes részvételi díjat) megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.

Ha az utas utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor - az utas szerződés-aláírásától függetlenül - az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a VIVALDI TRAVEL számlájára. Az utazásközvetítő késedelmes vagy nem fizetése esetén a VIVALDI TRAVEL - utazási szerződés teljesítésének hiányában - megtagadhatja az utaztatást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a VIVALDI TRAVEL nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését. A késedelmes fizetésből eredendő károkért a megbízott Partner irodát terheli a felelősség. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget az útiokmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására.
Az Utas megrendelésével, az előleg befizetésével és a szerződés aláírásával létrejön a felek között az utazási szerződés, melynek egy példánya az Utast illeti meg. Az utazási szerzõdés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelmûen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik, az utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt követõen írásban, cégszerűen visszaigazolja és az utas a szerződés szerinti összeget befizeti, illetve utazásközvetítő útján történő foglalás esetén az utazásközvetítőnél befizetett díj a Vivaldi Travel számlájára megérkezik.

 

A programfüzetben található általános információk és az utazási feltételekben foglaltak az utazási szerződés mellékletét képezik.

A Vivaldi Travel az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vétel számát -ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát- az utas/utasok nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.

 

  1. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast. E harmadik személyt az utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utast érinthetik.

3. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit. Módosítási költség: 3000 Ft/fő. Kivétel a repülőgéppel történő utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges (várólista stb.), illetve amennyiben lehetséges, a módosítás költségére szintén a légitársaság szabályzata az irányadó.

4. A Vivaldi Travel fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utas a tájékoztatást megkapja és ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza, vagy az Utas aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta.

 

 

2. Az Utas jogai és kötelezettségei

1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a VIVALDI TRAVEL útmutatásai alapján, az indulásra vonatkozó információk, valamint az iroda képviselőjének szóbeli információinak tudomásul vétele.

2. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli.

3. Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.

4. Az Utazási Iroda az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utast, amennyiben az utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását, magatartásával utastársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megtagadható tőle a további programokon való részvétel. Ilyenkor az utas hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni. Az Utazási Irodát ebben az esetben a bizonyítható megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti.

5. Az utazás során az utas által 3. személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelőséggel.

6. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha a VIVALDI TRAVEL, képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy / elismervény bizonyítja.

7. Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a VIVALDI TRAVEL felelősséget nem vállal.

 

3. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

1. Az utazási szerződés alapján az Utazási Iroda köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális programok) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni.

  1. A VIVALDI TRAVEL fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.
  2. Ha a katalógus leírása az utas által lefoglalt utazással összefüggésben ún. fakultatív szolgáltatásokat is tartalmaz, ezeket a VIVALDI TRAVEL – közreműködője útján – csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma).

2. Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát „vis major" esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén. 

3. A VIVALDI TRAVEL nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek miatt. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés....) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen.

4. Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

5. Az utazási iroda kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a programajánlatban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

6. Amennyiben az utas egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 7 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. A szerződés megkötését követően amennyiben az iroda biztosítja a társítást, a szerződés már nem módosítható egyágyas szobára.

 

4. Fizetési feltételek

1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a VIVALDI TRAVEL külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezheti. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Teljes részvételi díj fizetendő, amennyiben a megrendelés az indulástól számított 30 napon belül történt meg.

2. A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza.

3. A programajánlat minden esetben tartalmazza, hogy mely program képezi részét az utazásnak, illetőleg, mely program igénybevétele esetén milyen összegű költséget kell külön fizetni. Ha az utas az utazás során a programajánlatban, illetve az írásos jelentkezésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles megfizetni.

4. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben a kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a VIVALDI TRAVEL visszafizeti.

 

5. Lemondási feltételek

1. A VIVALDI TRAVEL fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, vagy hatósági árának változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, reptéri illeték stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerzõdésben szereplõ deviza/forint idõközi változása miatt kerülhet sor. Ha a résztvételi díj emelkedése az eredeti résztvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas elállhat az utazási szerződéstől. Az Utas az erről szóló értesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni, hogy az utazási szerződéstől eláll-e. Az árak 315 Ft/EUR árfolyamig érvényesek.

2. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas - előzetes nyilatkozattétel nélkül - nem kezdi meg utazását (un.no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak. Elállásnak tekintendő továbbá az utazás időpontjának megváltoztatása.

3. Ha az utas azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy az utazási iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak szerint. Az utas az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat.

4. Ha az utas nem az 5.1. pontban meghatározott okból áll el, köteles a Vivaldi Travel költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:

Az utazás megkezdése előtti:

 

60-36. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a

35-25. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a

24-15. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 %-a

14-6. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a

5-3. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 90%-a

2 napon belüli lemondás esetén, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a

5. Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.

6. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor, illetve a szerződés megkötésével egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki.

7. Az utas utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megváltoztatása (pl. időpontváltoztatás) az utazás megkezdéséig - elállásnak és új foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 5.2 pontban írottak megfelelően irányadók. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a Vivaldi Travel nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani.

8. Módosítás esetén az utas köteles a módosítás miatt felmerülő költségeket (pl.levelezési-, ügyintézési költségek, valamint új szerződés-, számla készítése, stb.) a Vivaldi Travelnek megtéríteni. A módosítás díja foglalásonként 3.000,-Ft. Az utazás időpontjának megváltoztatása nem minősül módosításnak, arra vonatkozóan a lemondási feltételek érvényesek, még akkor is, ha ugyanarra az útra, de másik időpontra kíván az Utas módosítani.

 

  1. 4.  A VIVALDI TRAVEL elállása

 

  1. A VIVALDI TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a VIVALDI TRAVEL nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, beleértve a nem vagyoni károkat is, kivéve, ha:

-    az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető- külső körülmény veszélyezteti,

-    a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és a VIVALDI TRAVEL erről az elállásáról az utast írásban, az utazás megkezdése előtti 20. napig tájékoztatta. A VIVALDI TRAVEL elállása esetén köteles az utasnak az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy - ha az utas a felajánlott utazási szolgáltatást nem fogadja el - az utas által befizetett részvételi díjat (díjelőleget) visszafizetni.

 

6. Hibás teljesítés

1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Vivaldi Travel felel. A Vivaldi Travel helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást külföldi közreműködő útján teljesíti. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazási vállalkozó felel. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a Vivaldi Travel úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a Vivaldi Travel azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az Utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI.28.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadók.

2. Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a hiányosságok az Utas vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis major esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenységét az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre.

3. Ha a Vivaldi Travel az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

4. A Vivaldi Travel felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a Vivaldi Travel és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a Vivaldi Travel őrizetében volt. (Ha az utas rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott Biztosítótársaság szerződésében foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy megsérüléséből eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a Vivaldi Travel felelősséget nem vállal.

5. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

6. A Vivaldi Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

7. A Vivaldi Travel nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

8. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Vivaldi Travel felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Vivaldi Travel kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. A Vivaldi Travel az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

9. A Vivaldi Travel köteles az utazási szerződéssel az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

10. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a VIVALDI TRAVEL, illetve teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj.

11. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztésére, megsérülésből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni biztosítójánál, amennyiben utasbiztosítással rendelkezik.

 

7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

1. Az érvényes útlevélért ill. az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az Utas felel, egyben köteles erről az utazást megelőzőn tájékozódni. Az Utazási Iroda köteles az utazási szerződés megkötése során az Utas figyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre.

2. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a VIVALDI TRAVEL a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

3. A VIVALDI TRAVEL – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat, ideiglenes állampolgársággal rendelkezőket is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

 

8. Biztosítás

1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése minden programunk esetében ajánlott. Az árak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást. Többnapos útjaink esetében az útlemondási biztosítás díja, a részvételi díj 1.5%-a. Egynapos, illetve non-stop (szállást nem tartalmazó) utazásaink esetében fakultatív módon köthető az útlemondási biztosítás. Ennek költsége a részvételi díj 5%-a. A biztosításról az Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe  feltételei rendelkeznek. Részletes tájékoztatás irodánkban illetve a weboldalon találhatóak. A biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. A kiváltó ok felmerülésétől számítva lehetőleg azonnal, max. 2 munkanapon belül írásban kell értesíteni közvetlenül vagy megbízott útján a megrendelést kezelő irodát. (Önrész 20%)*

2. Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás az Utazási Irodában köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat a VIVALDI TRAVEL irodáiban. A BBP biztosítás megléte kötelező, az utazáson való részvétel feltétele. Ez alól kivételt képez az utas által aláírt nyilatkozat, melyben nyilatkozik arról, hogy a külföldön érvényes utasbiztosítással rendelkezik (a Társadalombiztosító által kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártya nem minden esetre nyújt fedezetet, így ennek megléte nem váltja ki a BBP biztosítást).

3. A VIVALDI TRAVEL biztosítási partnerei: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1143 Bp., Stefánia út 51., Európai Utazási Biztosító zRt., 1132 Budapest Váci u. 36-38.

 

9. Egyéb

1. A VIVALDI TRAVEL Utazási Iroda nyilvántartási száma U-000106/2001.

2. A VIVALDI TRAVEL vagyoni biztosítékát a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1143 Bp., Stefánia út 51. nyújtja.

3. A VIVALDI TRAVEL Kft. a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja.

4. Az utazási szerződés aláírásával az utas tudomásul veszi, és kötelező érvényűnek tekinti az utazási iroda utazási és részvételi feltételeit.

5. Az utazási iroda által szervezett utazással kapcsolatosan a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

6. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.

Alsó-Szilézia: óriások és törpék földjén

2018. szeptember 27-30. - 4 nap, 3 éj
61.700 Ft/fő